Privacy verklaring

Your privacy is important. Read our Privacy Notice to learn how we process your personal data.

Introductie

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van THE SWEX en gerelateerde websites van Scotch Whisky International B.V. www.scotchwhiskyinvestments.com en www.theswex.com

Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud van de website

Inhoud van de website

Alle informatie, zowel in de vorm van tekst, bestanden als beelden en elke andere vorm wordt door THE SWEX uitsluitend informatief ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Scotch Whisky International B.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor  onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectueel eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van THE SWEX. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook van THE SWEX website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scotch Whisky International. Het is eveneens verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.

Informatie over gegevensverwerking

THE SWEX informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

THE SWEX zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

THE SWEX bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Of zo lang als op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacyrechten.
Your rights
Description

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens THE SWEX van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. THE SWEX behandelt uw verzoek in beginsel binnen een maand.

Recht op rectificatie

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Dit is het recht op rectificatie.

Recht op vergetelheid

U kunt, in een aantal gevallen, aan THE SWEX vragen om uw gegevens te wissen (artikel 17 AVG). Dit is het recht op vergetelheid.

Recht op dataportabiliteit

U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als THE SWEX uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren (artikel 20, eerste lid onder a, AVG). Let op: dit geldt alleen voor gegevens die THE SWEX digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden.

 

Het recht op dataportabiliteit geldt niet wanneer de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor THE SWEX om een taak van algemeen belang te vervullen of om openbaar gezag uit te oefenen. En ook niet wanneer THE SWEX haar openbare taken uitoefent of aan een wettelijke verplichting voldoet (artikel 20, derde lid AVG).

 

Dit betekent dat u bijvoorbeeld géén beroep kunt doen op het recht op dataportabiliteit bij gegevens die THE SWEX verwerkt tijdens een onderzoek.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt THE SWEX vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken (artikel 18 AVG). Dit is het recht op beperking van de verwerking.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door THE SWEX. Dit is het recht van bezwaar.

Verzoek doen

U kunt uw verzoek per e-mail naar THE SWEX sturen (support@theswex.com). U kunt ook een brief sturen naar:

THE SWEX

Industriekade 18A

2172 HV Sassenheim

Meldingen & aanpassingen

Scotch Whisky International behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit Privacy Statement te wijzigen.